Blog

Polski system szkolnictwa wyższego

Polski system szkolnictwa wyższego oparty jest na trzystopniowej strukturze kształcenia. Mianowicie są to studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Uczelnie oferują kształcenie stacjonarne (co najmniej połowa programu nauczania prowadzona jest w formie dydaktycznej, wymagającej bezpośredniego udziału wykładowców i studentów) oraz zaoczne.

Studia licencjackie


Pierwszy cykl (zwykle 3-4 lata) to forma studiów, na którą przyjmowani są kandydaci po maturze. Studia kończą się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia, czyli tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub innego odpowiednika w określonej dziedzinie. Uzyskanie tytułu licencjata umożliwia kontynuację nauki na drugim etapie edukacji.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia pierwszego stopnia studiów jest uzyskanie co najmniej 180 punktów ECTS. Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Okres studiów obejmuje praktykę zawodową studenta.

Studia magisterskie


Kształcenie na drugim etapie (od 1,5 do 2 lat) kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub magistra nauk technicznych. Posiadacze tego stopnia mogą ukończyć studia doktoranckie (III etap kształcenia).

Aby otrzymać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, student musi uzyskać co najmniej 90 punktów ECTS. Studia II stopnia trwają trzy lub cztery semestry. Okres studiów obejmuje praktykę zawodową studenta.

Studia jednolite

Program jednolity (od 4,5 do 6 lat) pozwalają na uzyskanie stopnia magistra lub odpowiednika, w zależności od profilu kierunku studiów. Aby uzyskać dyplom ukończenia jednolitego programu studiów magisterskich, student musi uzyskać co najmniej 300 punktów ECTS w przypadku pięcioletniego systemu studiów i 360 punktów ECTS w przypadku sześcioletniego. Ten program trwa od dziewięciu do dwunastu semestrów i jego ukończenie zapewnia kwalifikację równoważną tytułowi magisterskiemu na drugim stopniu studiów.

Programy studiów jednolitych są oferowane w następujących obszarach: aktorstwo, konserwacja dzieł sztuki, prawo kanoniczne, medycyna i stomatologia, prawo, analityka medyczna, filmowanie i fotografia, farmacja, psychologia i medycyna weterynaryjna.

Studia podyplomowe

Ukończenie trzeciego stopnia studiów (zwykle od 3 do 4 lat) pozwala na uzyskanie tytułu doktora. Studia doktoranckie mogą być prowadzone przez wyspecjalizowane wydziały uczelni oraz instytucje badawcze uprawnione do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego. Na studia doktoranckie może zostać przyjęta tylko osoba posiadająca tytuł magistra lub jego odpowiednik.

Zasady uzyskiwania stopni naukowych są pospolite w tym kraju, jednak mają własną specyfikę, w zależności od uczelni i wybranej specjalności. Aby dowiedzieć się więcej o danej strukturze na poszczególnych uczelniach – zachęcamy do kontaktu z dziekanatem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może Cię zaciekawić również: